Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHODNÍ SPOLUPRÁCI

obchodní společnosti

ABISTORE Sport s.r.o.

se sídlem U Cihelny 230/3, 748 01, Hlučín

identifikační číslo: 02216302

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57470

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.b2b.abistore.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti ABISTORE Sport s.r.o., se sídlem U Cihelny 230/3, 748 01, Hlučín, identifikační číslo: 02216302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57470 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.b2b.abistore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. V souladu s ustanovením § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
  5. Náklady spojené s objednávkou (dopravné, doběrečné) se řídí aktuálním ceníkem.
  6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat - objednávka zavazující k platbě“/ „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  7. Následná úprava objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem.
  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. v hotovosti v sídle společnosti na adrese U Cihelny 230/3, Hlučín, 748 01;
   2. v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 295084327/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
   4. bezhotovostně platební kartou.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. V případě uskutečnění předobjednávky zboží je cena takového zboží pouze předběžnou cenou a může se od koncové ceny lišit. Stejně tak jako termín dodání je v takovém případě pouze orientační a může se změnit.
  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  10. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Způsoby, podmínky a ceny jednotlivých doručení jsou specifikovány v ceníku dopravy, dostupného na abistore.cz.
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že jako osoba nakupující na IČ (dále podnikatel) nemá na odstoupení od smlouvy jednostranně nárok. Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze na základě domluvy mezi kupujícím a prodávajícím.
  2. Prodávající nepřistoupí na odstoupení od smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy nelze odstoupit ani v případě dodávky zboží, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, případně od dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
  4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@abistore.cz.
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle dohody kupujícího s prodávajícím, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  7. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět neporušené, bez známek používání, v původním neporušeném obalu, tedy ve stavu odpovídajícím první jakosti. V opačném případě vzniká prodávajícímu nárok na úhradu škody vzniklé na zboží. Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Ceník případných kompenzací je k dispozici v příloze č. 1 Procentuální výše částky hrazené při vrácení zboží, ponížení.
  8. Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2100, § 2103, § 2104, § 2112, § 2113, § 2121 a § 2158 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanáct měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
  4. Ustanovení uvedená v čl. 4.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  5. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
  6. Požadavek kupujícího na vyřízení není nárokovatelný a záleží na prodávajícím, jakým způsobem reklamaci vyřídí, tedy zda prodávajícímu pošle opravený kus, vymění za nové zboží, či vystaví dobropis apod.
  7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese U Cihelny 230/3, 748 01, Hlučín, telefonicky na čísle +420 774 437 000 či elektronickou poštou na adrese reklamace@abistore.cz.
  8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, jenž je přílohou těchto obchodních podmínek, příloha č. 2 Reklamační řád
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy abistore@abistore.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, dostupného na abistore.cz.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Velkoobchodní podmínky včetně příloh jsou přístupné na webových stránkách abistore.cz
  5. Přílohy velkoobchodních podmínek jsou:
   1. Příloha č. 1. Procentuální výše částky hrazené při vrácení zboží
   2. Příloha č. 2. Reklamační řád
   3. Příloha č. 3. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
   4. Příloha č. 4. Reklamační protokol
   5. Příloha č. 5. Ceník dopravného pro velkoobchodní prodej
  6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ABISTORE Sport s.r.o., U Cihelny 230/3, 748 01, Hlučín, adresa elektronické pošty abistore@abistore.cz, telefon +420 774 435 000
  7. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 14.6.2023 a ruší předchozí Obchodní podmínky.

 

PŘÍLOHA Č. 1. PROCENTUÁLNÍ VÝŠE ČÁSTKY HRAZENÉ PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Procentuální výše ponížení částky hrazené při vrácení zboží *

  Procentuální výše ponížení
Poškozený obal (potrhání, polepy, popisky) 5%
Drobné znečištění – lze jednoduše ošetřit (např. koncentrace prachu a lepidla po stržení štítku) 10%
Znečištění, výměna komponentu na zboží (např. poškozený, znečištěný kabel) 15%
Známky užívání nemající vliv na funkci – běžné opotřebení (např. vlasové škrábance na displeji, laku) 20%
Poškození mající vliv na funkci, výrobek neplní nějakou ze svých funkcí (např. poškozená brzda koloběžky) 25%
Nekompletní příslušenství 30%

* Procentuální výše ponížení částky se dle druhu poškození sčítají.

 

PŘÍLOHA Č. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek ABISTORE Sport s.r.o., IČ 02216302, DIČ CZ02216302, se sídlem U Cihelny 230/3, Hlučín, 74801, zapsaná v obchodním rejstříku zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57470 (dále jen prodávající), a popisuje postup jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.b2b.abistore.cz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby. Ceník servisních výkonů je k dispozici na abistore.cz.

2. ZÁRUKA ZA JAKOST

Jako doklad o záruce vystavuje prodejce ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (fakturu) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky. Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Lhůta je stanovena na 12 měsíců.
V případě že je na zboží uvedené datum spotřeby, lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Lhůta končí dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Má-li věc vadu, může kupující vyjádřit preferovanou formu jejího odstranění, konečná forma vypořádání je ovšem na prodejci.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

c) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce, nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail reklamace@abistore.cz. V případě převzetí od přepravce, kupující doporučuje pořídit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci je možné uplatnit zasláním zboží na adresu prodávajícího:

ABISTORE sport s.r.o.

U Cihelny 230/3

Hlučín 748 01

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
Pro bezproblémové přijetí reklamace prodávající doporučuje k zásilce přibalit Reklamační protokol, který je součástí obchodních podmínek a je dostupný ke stažení na stránkách abistore.cz.
Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

a) mechanickým poškozením zboží,

b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e) poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,

f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

g) poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů (nekvalifikovaným zásahem se rozumí zásah jakékoliv jiné osoby vyjma prodávajícího nebo autorizovaného servisu),

i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

k) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

l) použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

m) použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.
Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného servisu.
Kupující tímto bere na vědomí, že pokud není v možnostech prodávajícího zajistit servis je oprávněn využít služeb u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za provedení takové to opravy.
Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do šedesáti (60) dnů od následujícího dne od podání reklamace. Přičemž lhůtu je možné prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.
O rozhodnutí bude kupující informován na kontaktní email.
V případě neuznání reklamace, z oprávněných důvodů (kupující si nepřečetl návod, nejedná se o jakostní vadu apod.) bude kupujícímu zboží vráceno zpět na náklady kupujícího.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Po vyřízení reklamace prodejce upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo emailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.
Kupující nemá právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace.
Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu. V případě, že reklamace není převzata kupujícím, bude prodávajícím účtováno skladné za uložení zboží ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 2 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 14.6.2023 a ruší platnost přechozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je k dispozici ke stažení na abistore.cz

 

PŘÍLOHA Č. 3. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Formulář ke stažení

 

 

PŘÍLOHA Č. 4. REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Formulář ke stažení

 

 

PŘÍLOHA Č. 5. CENÍK DOPRAVNÉHO PRO VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

obchodní společnosti

ABISTORE Sport s.r.o.

se sídlem U Cihelny 230/3, 748 01, Hlučín

identifikační číslo: 02216302

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57470

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.b2b.abistore.cz

1. Zásilky B2B

Při nákupu zboží za více než 3.000,- Kč bez DPH, respektive více než 200,- EUR bude dopravné hradit prodávající.
Prodávající má právo kupujícímu naúčtovat příplatek za nadrozměrnou zásilku, případně za atyp, ale to pouze v případě, že takovému zabalení zásilky nešlo zabránit a zároveň je povinen takovou zásilku dopředu konzultovat s kupujícím.

2. Zásilky B2C

V případě že prodávající bude zasílat zboží přímo koncovému zákazníkovi kupujícího, tak je oprávněn si nárokovat navíc 2 % z výše velkoobchodní slevy, jako kompenzaci za manipulaci a balné. Limit pro dopravu hrazenou prodávajícím se na zásilky B2C nevztahuje a dopravné se fakturuje vždy a to dle povahy zásilky (její rozměr, váha apod.), dle povahy zásilky a platného ceníku.
Prodávající má právo kupujícímu naúčtovat příplatek za nadrozměrnou zásilku, případně za atyp, ale to pouze v případě, že takovému zabalení zásilky nešlo zabránit a zároveň je povinen takovou zásilku dopředu konzultovat s kupujícím.
Kupující má možnost zaslat vlastní přepravní štítek, kterým prodávající označí zásilku putující přímo koncovému zákazníkovi kupujícího. V takovém případě nebude kupujícímu účtováno dopravné. Ovšem pro omezení nesystematičnosti odbavení zásilek je takovéto posílání vlastních štítků možné maximálně u deseti objednávek denně.
Prodávající se zavazuje, že pokud nebude s kupujícím domluven jinak, tak k zásilkám expedovaným koncovému zákazníkovi kupujícího, nikdy nepřikládá daňový doklad (fakturu), ta je zasílána přímo na email kupujícího v den expedice zásilky, případně formou sběrných faktur v pravidelných intervalech.

3. Ceník

Zásilky zaslané na území ČR:

Standartní zásilky do 30 kg – 80,- Kč bez DPH,

Nadrozměrné zásilky od 30 kg do 50 kg – 120,- Kč bez DPH,

Paletové zásilky nad 50 kg – zde se cena stanoví individuálně dle parametrů zásilky, převážně se budou řídit orientačním ceníkem:

zásilka do 100 kg – 650,- Kč bez DPH,

zásilka do 101 kg do 300 kg – 700,- Kč bez DPH,

zásilka od 301 kg do 500 kg – 870,- Kč bez DPH,

zásilka od 501 kg do 700 kg – 1000,- Kč bez DPH,

zásilka od 701 kg do 1000 kg – 1200,- Kč bez DPH,

zásilka od 1001 kg do 1200 kg – 1400,- Kč bez DPH,

zásilka nad 1201 kg - 1900,- Kč bez DPH,

Doběrečné – 20,- Kč bez DPH

Příplatek za nadrozměr a atyp – 116,- Kč bez DPH,

Jednou denně jezdí řidič prodávajícího rozvozovou trasu po Ostravě a blízkém okolí, v případě že bude objednávka možná doručit tímto způsobem dopravy, bude kupujícímu účtována doprava pouze v případě objednávky nedosahující hodnoty 1.500,- Kč bez DPH, případné dopravné se účtuje v hodnotě 30,- Kč.

 

Zásilky zaslané na území SK:

Standartní zásilky do 30 kg – 6 EUR,

Nadrozměrné zásilky od 30 kg do 50 kg – 8 EUR,

Paletové zásilky nad 50 kg – zde se cena stanoví individuálně dle parametrů zásilky,

Doběrečné – 1,5 EUR,

Příplatek za nadrozměr a atyp – 7 EUR.

Jednou týdně jezdí řidič prodávajícího rozvozovou trasu na západě Slovenské republiky, případně východ České republiky, v případě větších zásilek s doručením poblíž rozvozové trasy je preferováno doručení tímto způsobem a to v rozvozový den, který určí prodejce. Doručení zásilky je v takovém případě zdarma.

Standartní zásilkou je míněna zásilka o hmotnosti maximálně 30 kg a obvodových rozměrech 3 m, maximální rozměry jsou: délka 2 m, výška 0,6 m, šířka 0,8 m.

Nadrozměrnou zásilkou je míněna zásilka o hmotnosti od 30 kg do 50 kg a maximálních rozměrech: délka 2,2 m, výška 0,6 m, šířka 0,8 m.

Jako paletová zásilka je brána každá zásilka, která svými rozměry přesahuje nadrozměrnou zásilku a není výlučně dáno, že bude taková zásilka odeslána na paletě.

Nadrozměrná zásilka je taková, která svými rozměry přesahuje povolené limity, ať váhové či rozměrové.

Atypická zásilka je taková, která nemá požadovaný tvar kvádru.

4. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto ceníkem dopravného dotčena.

Tento ceník dopravného je platný od 14.6.2023 a ruší platnost přechozích ceníků a domluvených cen. Tento ceník dopraveného pro velkoobchodní prodej je k dispozici ke stažení na abistore.cz

Nabízíme Dropshipping (zasíláme na adresu koncového klienta)

Pro získání ceny nás kontaktujte na nebo +420774435000 (8 - 16:00)

95 % sortimentu skladem

Při objednávce do 12:00 expedujeme ten samý den